SILA LESNÝCH BYSTRÍN

V spolupráci s Obcou Pribylina a Pozemkovým spoločenstvom Bývalých urbarialistov obce Pribylina sme zrealizovali projekt SILA LESNÝCH BYSTRÍN V RAČKOVEJ DOLINE. Našim cieľom bola záchrana ruiny makety tajchu, ktorá slúžila na testovanie funkčnosti najväčšej prehrádzky lesnej bystriny na Slovensku. Súčasťou obnovy makety tajchu bolo vybudovanie oddychovej zóny s náučnou tabuľou, slúžiacej návštevníkom na strávenie voľných chvíľ v lone Račkovej doliny a poskytnutie informácii o účele i histórii tajchu.

Ďalším cieľom projektu bolo vybudovanie prístupového chodníka k prírodnému prameňu, jeho znovuoživenie, vyčistenie a úprava okolia, za účelom zatraktívnenia tejto časti Račkovej doliny.  Chodník vedie lesom, prechádza cez dve lesné bystriny a končí pri prírodnom prameni.  Za týmto účelom sme vybudovali dve lavice cez potok a oddychovú zónu pri prírodnom prameni s náučnou tabuľou, ktorá poskytuje informácie o zložení a účinkoch prírodného prameňa.

Tiež by sme chceli zaviesť tradíciu Deň otvárania studničiek v Račkovej doline ( pripadajúci na 22.marec – svetový deň vody ), ktorá v tomto chotári už zanikla. Tento prastarý zvyk, keď ľudia, najmä však dievčatá, vyčistením otvárajú studničky v chotári, by sme chceli pestovať do budúcna, najmä pričinením miestneho divadelného a folklórneho súboru. Chotár, v ktorom by studničky nevyčistili, by bol totiž podľa prastarých predstáv postihnutý nedostatkom vlahy.

Na realizáciu projektu sme čerpali grant z programu „Tu sa nám páči, tu chceme žiť“.

Poďakovanie patrí nielen našim členom, ale aj dobrovoľným hasičom z Pribyliny a všetkým ochotným sponzorom, ktorí ku zdaru našej akcie prispeli.

 

TRASA

vzdialenosť: 1,2 km

štart: Penzión Sileo, Račková dolina

800 m po hlavnej ceste k náučnej tabuli „Račková“

220 m po lesnej ceste k lavici cez potok Račková

20 m po lesnej ceste k lavici cez dedinský potok

160 m po lesnej ceste k prírodnému prameňu

cieľ: Prírodný prameň

 

ZREALIZOVANÉ AKTIVITY

Aktivita č.1 Obnova makety tajchu a vybudovanie oddychovej zóny

Vyčistili sme miesto, kde bola ruina makety tajchu. Ukrytá bola v bujnom poraste krovín i trávy a väčšia časť ležala pod nánosom bahna. Zrútenú stenu makety tajchu sme vymurovali podľa zachovanej fotodokumentácie. V okolitom priestore sme pokosili trávu, povyžínali náletové kroviny a upravili svah. Pri makete tajchu sme vybudovali oddychovú zónu pozostávajúcej z drevenej lavice a altánu, na ktorý sme umiestnili náučnú tabuľu. Informuje návštevníkov o význame a funkcii tajchu.

 

Aktivita č.2 Osadenie náučnej tabule

Pri hlavnej ceste, cca 800 m od makety tajchu, sme osadili drevenú konštrukciu náučnej tabule a náučnú tabuľu. Informuje návštevníkov o lesných bystrinách v Račkovej doline a novovybudovanom chodníku k prírodnému prameňu.

 

Aktivita č.3 Stavba drevených lavíc cez lesné bystriny

Pred samotnou stavbou drevených lavíc sme si museli pripraviť drevo, t.j. vyhliadnuť a spíliť potrebné stromy, odstrániť kôru, narezať potrebné dĺžky a previesť na miesto. Osadili sme 2 lavice. Jednu, v dĺžke 12 m cez potom Račková a druhú v dĺžke 4 m cez dedinský potok. Po jednej strane lavíc sme osadili zábradlie a upravili nábehy na lavice.

 

Aktivita č.4 Znovuoživenie prírodného prameňa a osadenie oddychovej zóny

V okolí prírodného prameňa sme pokosili trávu, povyžínali náletové kroviny, natreli striešku prírodného prameňa i pútača a odstránili prehnité drevené sedenie. Vybudovali sme oddychovú zónu pozostávajúcu z drevenej lavice, stola a altánu, na ktorý sme umiestnili náučnú tabuľu. Informuje návštevníkov o zložení a účinkoch prírodného prameňa.

 

Aktivita č.5 Vyčistenie a vybudovanie prístupového chodníka

Cez les sme vybudovali a očistili chodník, ktorý spája náučnú tabuľu pri hlavnej ceste s prírodným prameňom a vedie cez novovybudované lavice ponad lesné bystriny. Prerezali sme konáre, povyžínali kroviny a trávu, odhádzali kamene a staré konáre.

 

STAV PRED A PO REALIZÁCII PROJEKTU

Obnova makety tajchu

 

Stavba drevenej lavice cez potok Račková

 

Znovuoživenie prírodného prameňa

 

Osadenie oddychovej zóny s náučnou tabuľou

 

Vyčistenie prírodného prameňa

 

Vyčistenie a vybudovanie prístupového chodníka